Vyučujeme na tyto strunné nástroje

Na naší ZUŠ se vyučují základy klasické hry na kytaru, které jsou mnohdy nezbytnou průpravou pro všechna ostatní odvětví (hra doprovodů k písním, elektrické, basové kytary…). Pro zájemce o vážnou hudbu je možnost studovat klasickou hru na kytaru více do hloubky.

Na naší škole se zatím převážně vyučuje hra na klasickou kytaru, ale v blízké budoucnosti se uvažuje o větším rozšíření kytar elektrických i basových, poněvadž stále více vzrůstá zájem o hudbu populární. Žáci naší ZUŠ již také mohou navštěvovat Kytarový orchestr. Jeho význam je spatřován nejen v jakési atraktivitě pro posluchače, ale hlavně z hlediska didaktického, tedy pro žáky samotné. Orchestr používá speciální oktávové kytary, které mají struny laděny o oktávu výše, a také koncertní basovou kytaru, jejíž devízou jsou struny laděné o oktávu níže. Dále orchestr hojně využívá malých bicích a Orffových nástrojů.
Velmi se osvědčila spolupráce s pěveckým oddělením.

Kytara je v dnešní době jedním z nejpopulárnějších nástrojů. Důvodem široké obliby kytary je její téměř univerzální hudební přizpůsobivost. Je tedy využívána v široké žánrové škále. Patří mezi nástroje strunné drnkací.

Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého. Až v průběhu 19. stol. se romantická kytara vyvinula v nástroj, který je dnes obecně známý jako klasická kytara. Nástrojařem, který se o tento vývoj nejvíce zasloužil, byl Antonio de Torres. Sólovou kytaru na koncertním pódiu prosadili F. Tárrega a zejména potom A. Segovia. Za zakladatele dnešní moderní kytarové pedagogiky jsou však považováni A. Carlevaro a J. Cardoso.

Vyučující

Havelka Bohumil

Havelka Bohumil


Zobcová flétna, trubka, bicí, kytara

Hiklová Terezie, Mgr.

Hiklová Terezie, Mgr.


Kytara, nauka o hudbě

Holota Jan

Holota Jan


Kytara, el. kytara, basová kytara

John Petr

John Petr


Zpěv, kytara

Díky nemalému zájmu o studium hry na elektrickou kytaru se tento předmět začíná vyučovat na ZUŠ. Elektrická kytara v současnosti nabízí (oproti kytaře klasické) širší škálu praktického využití, např. hra v  nejrůznějších souborech, hudebních skupinách a jiných uskupeních, a to buď jako nástroj doprovodný nebo sólový, popř. kombinace obou variant (uplatnění elektrické kytary např. v kapele).

Obrovskou předností oproti většině klasických nástrojů vyučovaných na ZUŠ je nepochybně užití tzv. kytarových efektů a s nimi související možnosti: změny barvy zvuku (zkreslení zvuku), změna výšky tónů, několikanásobné opakování tónů (tzv. tremolo), možnost zpoždění zvuku, předvolba dozvuků, dále užití Wah efektu neboli tzv. kvákadla apod.

Záměrem výuky je nejen zvládnutí nejrůznějších technických a výrazových prvků dané skladby, ale i snaha o elementární imrovizaci na podkladu nejrůznějších akordických kadencí, jazzových standardů či tzv. bluesové dvanáctky. V rámci komorní hry probíhá výuka formou souhry libovolného počtu elektrických kytar nebo souhry v rámci souboru klasických kytar (předmět kytarový orchestr) v případě, že žák přestoupil z předmětu Hra na kytaru. Výuka s sebou přináší nejen hodnotné praktické a teoretické znalosti a dovednosti, ale i důležité pracovní návyky, uvědomění si zodpovědnosti za výsledky kolektivní práce a především radost z podařených vystoupení na koncertních pódiích.

Vyučující

Holota Jan

Holota Jan


Kytara, el. kytara, basová kytara

Důležité informace

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2018/2019

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za I. pololetí školního roku 2018/2019 musí být uhrazena nejpozději do 28. února 2019.

V Zábřehu dne 4. ledna 2019

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh

  • v budově Školská 349/9, Zábřeh
  • ve Štítech ve třídě ZUŠ
  • v Postřelmově, Olšanech, Bušíně a Jedlí ve třídách ZŠ