Dokumenty

Zpracoval: Mgr. Pavel Doubrava, ředitel školy
Č. j.:  ZUSZ 22/2015
Spis. zn. 3.23
Sk. zn. a lh.: V10/0
Účinnost od: 1. 9. 2015
Datum vydání: 25. 07. 2015
Datum projednání v pedagogické radě: 27. 8. 2015
Počet stran: 19

stáhnout

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Zábřeh, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.
Základní umělecká škola Zábřeh zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Základní umělecká škola Zábřeh je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
  2. základní umělecké vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:
Základní umělecká škola Zábřeh, Školská 346/9, IČ: 64095151, telefon: +420 583 412 022 email: zus@zus-zabreh.cz, ID datové schránky: 6xagjqi


Základní umělecká škola Zábřeh na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Školská 346/9, telefon: +420 603 264 336, e-mail: poverenec@zus-zabreh.cz ID datové schránky: 6xagjqi

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Základní uměleckou školu Zábřeh vztahují.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní uměleckou školou Zábřeh a Vámi. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti
jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí


V rámci akce (výstava, koncert, vystoupení TO, LDO) pořádané Základní uměleckou školou Zábřeh budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Základní umělecká škola Zábřeh nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V Zábřehu dne 23.5.2018

Mgr. Pavel Doubrava
ředitel ZUŠ Zábřeh

Školní vzdělávací program si můžete stáhnout kliknutím ZDE.