Výtvarný obor

Distanční studium žáků

Vážení rodiče a žáci,

v této komplikované době jsme se rozhodli pro DISTANČNÍ FORMU VÝUKY, aby se naši žáci i nadále mohli vzdělávat ve výtvarné tvorbě. Na těchto stránkách budete dostávat úkoly po dobu karantény, na každý den/týden výuky nové zadání:

http://www.zus-zabreh.cz

https://www.facebook.com/vytvarka.zabreh/

Co je nutné z Vaší strany:  !!!!!!!!!!!

Ozvat se - napsat zpr. v čase výuky, tedy dne, kdybyste jinak byli (žáci) ve "Výtvarce", ŽE ZADÁNÍ PRÁCE BERETE NA VĚDOMÍ.

Pište na mobil, Messenger, WhatsApp, Wiber viz níže.

Potřebujeme zpětnou vazbu!!!!

Informace a kontakt:

balcarkova@zus-zabreh.cz

knitl@zus-zabreh.cz

https://www.facebook.com/vytvarka.zabreh/

https://www.facebook.com/zuzana.balcarkova

mobil: 605571691= Zuzana Balcárková

 

Těším se na potvrzující zprávy od 1. skupiny každé pondělí, v úterky od skupiny č. 2 a 3, ve středy od skupiny 4 a 5, ve čtvrtky od skupiny 6té a v pátky od 7. skupiny.

 

Děkuji za vstřícnost a pochopení a přeji pevné zdraví celé Vaší rodině.

 

uč. Balcárková

 

Vyučující:

Zuzana Balcárková

Rozdělení do sedmi skupin dle dne a časů Vaší výuky, pod číslem skupiny budete nadále nacházet své úkoly.

Pondělí   13.15 – 15.40    =  1. SKUPINA
Úterý      13.15 – 15.40    =  2. SKUPINA
Úterý      15.45 – 18.10    =  3. SKUPINA
Středa     13.15 – 15.40   =  4. SKUPINA
Středa     15.45 – 18.10   =  5. SKUPINA
Čtvrtek    14.00 – 16.25   =  6. SKUPINA
Pátek      13.15 – 15.40    =  7. SKUPINA

Doporučuji vytvořit si složku, kde jednotlivé práce uložíte a až karanténa skončí, donesete je do školy. Zde budou oceněny;)

- ÚKOLY PRO 12. TÝDEN (16. 3. – 20. 3. 2020)

Mám velikou radost ze svých žáků. Podívejte se, jak úžasně splnili úkol z prvního týdne Distanční (domácí) výuky.

Rodičům děkuji za podporu...buďte na své děti pyšní❣️

uč. Zu. Balcárková

 

- ÚKOLY PRO 13. TÝDEN (23. 3. – 27. 3. 2020)
- ÚKOLY PRO 14. TÝDEN (30. 3. – 1. 4. 2020)
- ÚKOLY PRO 15. a 16. TÝDEN (6. 4. – 17. 4. 2020)
- ÚKOLY PRO 17. TÝDEN (20. 4. – 24. 4. 2020)
- ÚKOLY PRO 18. TÝDEN (27. 4. – 30. 4. 2020)
- ÚKOLY PRO 19. a 20. TÝDEN (4. 5. – 15. 5. 2020)
- ÚKOLY PRO 21. a 22. TÝDEN (18. 5. – 29. 5. 2020)

 

 

Jan Knitl

- ÚKOLY PRO 12. a 13. TÝDEN (16. 3. – 27. 3. 2020)
- ÚKOLY PRO 14., 15. a 16. TÝDEN (30. 3. – 16. 4. 2020)
- ÚKOLY PRO 17. TÝDEN (20. 4. – 27. 4. 2020)
- ÚKOLY PRO 18. TÝDEN (27. 4. – 30. 4. 2020)

 

 

 

Výuka výtvarného oboru

Výtvarný obor ZUŠ Zábřeh je otevřen všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, učí děti hledat, co říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak se vyjádřit. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých. Nadaným žákům poskytuje získávání hlubších znalostí a dovedností a podle požadavku je individuálně připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, technické – architektura). Při této přípravě žáků je zapotřebí vědomá a oboustranná spolupráce, podpora ze strany rodičů a v neposlední řadě soustavná domácí příprava.

Během studia se snažíme rozvíjet výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Žáka učíme vnímat podněty, přemýšlet o nich a on jim potom dává tvar i podobu, zaujímá vlastní stanovisko a pohled na dané téma a myšlenku v projektové i v tzv. klasické výuce. Pokouší se sledovat více než jednu cestu při ztvárnění myšlenky nebo problému a široce vyčerpat zvolenou tematiku. V úzké vazbě s touto náplní výuky je poznávání výrazových možností jednotlivých technik a zkoumání možností výtvarného sdělení osobitým způsobem.

Výtvarný obor poskytuje uvolněnější atmosféru, menší tlak na žáka; vytváří prostor pro sebevyjádření a zároveň naplnění ambicí. Důraz je kladen na osobnost žáka a výchovu k sebekázni.

Každoročně se výtvarný obor prezentuje výstavami projektů, na kterých žáci průběžně pracovali po celý školní rok.

V závěru studia by žáci měli samostatně a cíleně volit materiál i techniku, která bude nejlépe vyhovovat jejich výtvarnému záměru a vyjádření, jehož součástí je i obhajoba své práce.

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně, ve skupině 9 – 15 žáků v základním studiu I. a II. stupně. Hodinovou dotaci jednotlivých předmětů vymezuje učitel. Nově přijatí žáci jsou zařazováni do ročníků podle věku. Toto opatření respektuje mentální zralost dětí, která je podmínkou pro skupinovou spolupráci a pro způsoby motivace žáků při výuce.

Vyučujeme tyto předměty

Obsahem jsou základní postupy malby, grafiky, plastické a prostorové tvorby a soudobé výtvarné možnosti. Zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na zadané téma. Zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, které rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné vyjadřování, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou. Žáci také pracují na velkoformátových realizacích, při akčním umění v plenéru a jsou seznámeni s multimediální tvorbou.

Vyučující

Balcárková Zuzana

Balcárková Zuzana


Výtvarný obor

Knitl Jan, Mgr.

Knitl Jan, Mgr.


Výtvarný obor

Základní techniky kresby – kresba tužkou, perem a dřívkem, nezávazně doplněná o kresbu rudkou a uhlem, dále kombinování kreslířských technik, kolorování, rozmývání a lavírování. Součástí výuky je i kresba v plenéru. Další obsahovou náplní je lineární záznam siluety, jejích proporcí a charakteristických rysů, vyjádření materiálových kvalit povrchů, přepis účinků osvětlení – kontrasty světlých a tmavých ploch, tónové přechody a jejich gradace, vlastní a vržený stín. Ve vyšších ročnících, kresba podle modelu, která je součástí přípravy k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy.

Vyučující

Balcárková Zuzana

Balcárková Zuzana


Výtvarný obor

Knitl Jan, Mgr.

Knitl Jan, Mgr.


Výtvarný obor

Modelování, tvarování, konstruování z keramické hmoty – významnou roli hraje vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci v řešení drobných prostorových skic. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování a užitá tvorba.

Výuka výtvarné kultury, poznávání jednotlivých uměleckých slohů a stylů, umělců a osobností od dob minulých po současnost se prolíná celou výukou a není samostatně hodnocena.

Vyučující

Balcárková Zuzana

Balcárková Zuzana


Výtvarný obor

Knitl Jan, Mgr.

Knitl Jan, Mgr.


Výtvarný obor

Důležité informace

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2019/2020

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za II. pololetí školního roku 2019/2020 musí být uhrazena nejpozději do 29. února 2020.

V Zábřehu dne 30. ledna 2020

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh

  • ul. Školská 349/9, Zábřeh  (3.patro)
  • JEDNOU TÝDNĚ V TŘÍHODINOVÉM BLOKU (dle ročníku a rozvrhu)
  • PŘEZŮVKY A PRACOVNÍ OBLEČENÍ (žádné pomůcky, vše dostane ve škole)