Taneční obor

Výuka pro PTO

Pohyb odedávna patří ke všemu živému, ale hlavně k vývoji lidské civilizace a lidstva vůbec. Kořeny tance můžeme hledat již v pravěku. Právě africké tance a hudba jsou vlastně předchůdci kupříkladu dnešního hip hopu nebo jazzu. Tanec jako samostatná složka je neverbální vyjadřovací prostředek s rozmanitým, mnohotvárným a proměnlivým vyjádřením daného obsahu. Současně má však přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního projevu. Pohybové vyjádření je také soustavou citového vnímání různých aspektů, které by měly vycházet k divákovi tak, aby i on pochopil, co tanečník nebo choreograf chtěl vyjádřit. Rozvoj různých specifických tanečních technik pomáhá pochopit podstatu anatomického postavení našeho těla, které nám dává otázku, kam až tanečník může posunovat své možnosti.

Na naší ZUŠ se v současné době vyučuje převážně scénický tanec. Velkou snahou je získat i příznivce pro tanec klasický, neboť balet se vyznačuje specifickou taneční technikou, proti které se na počátku dvacátého století zdvihla vlna odporu. Dnes existuje současný a klasický tanec pokojně vedle sebe, ale určitá propojenost mezi nimi samozřejmě je.

Obecně by mělo platit, že dobrý tanečník jakéhokoli tanečního stylu by měl disponovat vytrénovaným a ukázněným tělem, které umí dokonale ovládat. Tanec je totiž umění, kterému rozumí lidé na celém světě, aniž by museli ovládat nějaký jazyk.

VYUČUJEME TYTO PŘEDMĚTY

V pohybové části podchycuje žák tělesnou citlivost a začíná rozvíjet základní držení těla ve všech přípravných polohách a pohybu z místa. Rozvíjí vnímání horních a dolních končetin i uvědomování vytaženého těla. Učí se prostorové orientaci a vhodnými prostředky navazuje společenské vztahy. Využívá vlastních námětů, jednoduchých lidových i nelidových her a tanců. Děti si mohou hrát s různým náčiním za doprovodu jednoduchý hudebních skladeb. Účelem tohoto předmětu je rozvíjet to, co je dětem v pohybu přirozené. V rytmické části poznávání hudební dynamiky (zeslabování, zesilování), vnímání durového a mollového (smutný, veselý) charakteru. Poznávání hudebního motivů (ptáček, medvěd, žába). V tomto předmětu se učí také jednoduché dětské písničky i říkadla a nacvičují velice snadné rytmické vazby.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Výuka pro I. a II. stupeň 

Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti. V taneční technice učí žáky uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastního námětu. Plná vyučující aktivita se realizuje ve II. stupni.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Směruje schopnosti žáků k hudebně lidové i nehudebně reprodukované tvorbě (hry a říkadla). Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a projev žáka, rozšiřuje hudební vnímavost a smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru, postupně se vkládají  základní a charakteristické kroky. Tato forma může rozvíjet různé směry lidových tanců a případně i tance různých národů. Děti se zde mohou učit různé lidové písně, říkadla a hry.

Tento předmět je vyučující sférou I. stupně.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku žáků. Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Učí se od 5. roč. do 7. roč. I. stupně.

Vyučující

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Od 1. ročníku organicky navazuje na vyučující formy a slouží jako součást vyučovacích předmětů a doplňuje je. Zdokonaluje a prohlubuje taneční techniku a taneční projev žáků. Úkolem taneční praxe je přivést žáky k tanci. Zároveň slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejné vystoupení, soutěže atd.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Výuka podle ŠVP:

Studijní předmět, který postupně zahrnuje několik typů taneční formy. Záleží na specializaci pedagoga, kterou a kolik z forem si vybere: rytmická průprava, taneční a dramatická výchova, přípravné základy klasického tance, základy gymnastiky, taneční teorie, současný a scénický tanec, základy klasického tance, rozborová forma, společná tvorba choreografie, moderní modulace tance, jazzový tanec, samostatná tvorba a moderní tanec s náčiním.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Možná je spolupráce s hudebním korepetitorem. Hlavními rysy jsou: vnímavost a interpretace jednoduchých hudebních rytmů, snaha o ztvárnění vyloženého hudebního námětu (improvizace), znalost některých základních hudebních názvosloví. Ve vyšších ročnících je již možné postupné zavádění složitějších a koordinovaných rytmů. Schopnost rozpoznávat tempo, dynamiku, které může vyjádřit i pohybem.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Zahrnuje výrazovou část žáka. Žák musí nějakým způsobem interpretovat zadané téma. Následně se děti snaží s pomocí učitele nápad samy rozvíjet. Také je důležité cíleně s nimi rozebírat taneční a dramatický projev, který by měl vést k očekávanému výsledku.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Rozvoj základních technických prvků, které se podílí na obratnosti těla (různé kotouly, hvězdy, mosty z lehu atd.).

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Rozvíjí základy klasického tance. Tento počáteční stupeň se vyvíjí na zemi a tvoří první krok ke klasické tvorbě (B.Kniasseff). Začíná užívat první odborné názvosloví.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Forma, která žákům částečně přibližuje vývoj tance. V hodinách mohou sledovat například DVD nebo VHS s taneční tvorbou. Rozvíjí u nich stylizovanou představu o uměleckém pohybovém projevu. Tato hodina není pravidelnou součástí výuky, měla by být realizována alespoň 1 hodinu v průběhu pololetí.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti. V taneční technice učí žáky uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastního námětu.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Žáci sledují na videu nebo DVD svůj pohybový projev, kterým se vyjádřili na různých veřejných vystoupeních. Následně probíhá konzultace o jednotlivých výkonech s vyučujícím. Tato hodina není pravidelnou součástí výuky, měla by být realizována alespoň 1 hodinu v průběhu pololetí.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Odvíjí se od choreografického nápadu, který vychází jak od učitele, tak i od žáka. Tvoří se společně, učitel pouze koriguje základní pravidla daného díla. U žáků se tvořivým způsobem rozvíjí taneční fantazie a vkus. Tato hodina může být pravidelnou součásti výuky.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Ve výuce se zkouší různé současné styly tance, které by měly rozvinout základní technickou vybavenost jedince.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Forma, která může být chápána jako krátký časový úsek (například 30 sekund) nebo celá taneční skladba. Specifikuje u žáků samostatnou tvořivost. Rozvíjí choreografické myšlení a nutí je přemýšlet o tanci více do hloubky. Žáci musí vnímat rytmus, dynamiku a velikost pohybu v souvislosti s hudbou. Učitel konzultuje s žákem nedostatky a pomáhá mu uvědomovat si podstatu jeho tvorby. Pedagog má možnost volby, jak často tuto metodu zařadí do výuky.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Je charakteristický specifickými tanečními pozicemi – jazzovými. Základními technikami jazzového tance jsou izolace (schopnost ovládat odděleně pohyb jednotlivých částí těla, například pohyby hlavy, ramen, hrudníku, pánve, nohou a jejich následné spojení) a charakteristické střídání momentu napětí a spontánního uvolnění celého těla. Dále jsou to základní jazzové pohyby jako je chůze, běh, poskoky, skoky, piruety, pády, nízké polohy a jejich kombinace.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Forma, u které se preferuje pohybové vyjádření s různým náčiním. Specifické pohyby horních končetin, skoky, výkopy a jiné gymnastické prvky.

Vyučující

Hájek Milan

Hájek Milan


Korepetice TO, EKN, KH

Kuzník René, BcA.

Kuzník René, BcA.


Taneční obor

Důležité informace

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2019/2020

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za II. pololetí školního roku 2019/2020 musí být uhrazena nejpozději do 29. února 2020.

V Zábřehu dne 30. ledna 2020

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh