Vyučujeme na tyto klávesové nástroje

Výuka hry na klavír představuje v dnešní době, pokud jde o míru jejího zastoupení na základních uměleckých školách,  stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání.

Samotné studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje. Instrumentální dovednost se u klavíru nabývá, podobně jako u ostatních nástrojů, komplexním způsobem, kdy jsou jednotlivé dílčí aspekty klavírní hry postupně propojovány v jeden syntetický celek.

Třebaže klavír patří k nástrojům s pevně daným laděním, je nutné od prvopočátku studia dbát na rozvoj hudebně sluchových dispozic dítěte. Uvědomělé naslouchání je primárním předpokladem pro proniknutí do všech tajů klavírní hry po technické i výrazové stránce. Tvorba tónu v žádném případě nespočívá pouze v mechanickém stisku klávesy, závisí na aktivní vnitřní sluchové představě a specifickém
pocitu při tvorbě tónu.

Sluchová představa úzce souvisí s uvědomováním si zvukových dispozic nástroje. Možnosti klavíru jsou v tomto ohledu velmi bohaté. Klavír je polyfonní nástroj, na němž lze při hře uplatnit široké spektrum artikulačních nuancí a za přispění pedalizace celou paletu hudebně barevných odstínů. Principy frázování a rozlišování druhů úhozu si každý žák osvojuje postupně v návaznosti na své vrozené hudební a
dovednostní dispozice.

Je pochopitelné, že nejvíce času a energie je věnováno ryze dovednostním činnostem, ať už se jedná o klavírní techniku či výrazové aspekty interpretace. Pedagogické působení však zahrnuje i rovinu formování osobnosti žáka – potřeba správných pracovních návyků, pevný režim domácí přípravy, poctivé osobní nasazení při řešení problému, schopnost vypořádat se s novými podněty i výzvami, odpovědnost vůči sobě i kolegům / např. v komorní hře /. Výuka hry na klavír otevírá pedagogovi možnost kultivovat žákovo hudební nitro, probudit sluchově emoční vnímání, učit jej hledat hloubku a krásu na první pohled ne vždy zjevnou, seznamovat  žáka s různými hudebními  obdobími, rozvíjet a tříbit jeho vkus, komunikovat o ryze estetických záležitostech, reagovat na jeho osobnost i názory.

Hudba i samotná hra na klavír tak představuje pro žáka jedinečný  zdroj zážitků, díky nimž můžeme toto studium též nazvat pomyslnou bránou ke klavírnímu, potažmo hudebnímu, umění. Komu se podaří otočit klíčem správným směrem, bude sklízet ovoce po zbytek života.

Vyučující

Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj, který je zřídkakdy na základních uměleckých školách k dispozici.

Samotné studium hry na varhany má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje. Předpokládá vyspělou klavírní techniku, aby následné začleňování pedálové techniky mohlo být plynule rozvíjeno, nikoliv brzděno. Studium klade také jisté nároky na fyzickou zdatnost hráčů a preferuje zájemce z řad starších žáků, proto studium začíná II. stupněm v návaznosti na I. stupeň studijního zaměření Hra na
klavír.

Základním cílem studia je zajistit technickou vyspělost interpreta, zvládnutí všech úhozových a artikulačních nuancí, exaktní sluchovou představu a následnou sluchovou korekci, osvojení si pravidel frázování, zákonitostí stylové ornamentiky a v neposlední řadě znalost základních principů používání varhanních rejstříků.

Varhany jako polyfonní nástroj, navíc s bohatou zvukovou dispozicí, nabízí stylovou interpretaci skladeb všech hudebních stylů a forem. Proto je žák během studia seznamován s varhanní literaturou, prakticky studuje skladby velkých mistrů, objevuje zákonitosti hudebních forem, harmonických souvislostí, proniká do specifických zvukových dispozic varhan jednotlivých hudebních epoch a geografických lokalit.

Je samozřejmé, že nejvíce času a energie je věnováno technickým a výrazovým aspektům interpretace.  Pedagogické působení však zahrnuje i rovinu formování osobnosti žáka – potřeba správných pracovních návyků, pevný režim domácí přípravy, poctivé osobní nasazení při řešení problému, schopnost vypořádat se s novými podněty i výzvami, odpovědnost vůči sobě i kolegům (např. v komorní hře). Výuka hry na varhany otevírá pedagogovi možnost kultivovat žákovo hudební nitro, probudit sluchově emoční vnímání, rozvíjet a tříbit jeho vkus, komunikovat o ryze estetických záležitostech, reagovat na jeho osobnost i
názory.

Hudba i samotná hra na varhany tak představuje pro žáka jedinečný zdroj zážitků, rozvoj jeho osobnosti. Ukazuje na nové hodnoty, zkvalitňuje prožívání života a pomáhá utvářet kulturního jedince.

Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě nonartificiální (populární). Svým charakterem, a v podstatě i původem, ovšem přesahují také do sféry artificiální (vážné). Hráči na EKN se objevují v produkci nejrůznějších ansámblů všech subsfér populární hudby. Zvukové možnosti EKN též umožňují stylovou interpretaci hudby vážné. Tyto nástroje se staly běžnou součástí nahrávacích studií i tvůrčích dílen řady významných soudobých skladatelů a interpretů. EKN ve spojení s počítačem potom nabízí nepřeberné množství možností kreativního hudebního vyjádření.

Tato fakta byla přirozeným impulzem pro implementaci EKN do výukových programů základních uměleckých škol (dále ZUŠ). Výuka EKN na ZUŠ zahrnuje nejen základy klavírní, varhanní či obecně klávesové hry, ale i reflexi a následné praktické využití dynamického vývoje hudební elektroniky.

Vyučující

Havelka Bohumil

Havelka Bohumil


Zobcová flétna, trubka, bicí, kytara

Kolčava František, Mgr.

Kolčava František, Mgr.


Violoncello, keyboard

Kučerová Magdaléna, Mgr.

Kučerová Magdaléna, Mgr.


Zpěv, keyboard

Rýznarová Eliška

Rýznarová Eliška


Klavír, keyboard, nauka o hudbě

Důležité informace

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2018/2019

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za I. pololetí školního roku 2018/2019 musí být uhrazena nejpozději do 28. února 2019.

V Zábřehu dne 4. ledna 2019

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh

  • v budově Školská 349/9, Zábřeh
  • ve Štítech ve třídě ZUŠ
  • v Jedlí ve třídě ZŠ