O nás

Základní umělecká škola Zábřeh, identifikátor zařízení 600 004 449, zařazena do rejstříku škol pod identifikačním číslem (IZO) 110 006 992, patří ke středně velkým školám. Žáci zde mají možnost získávat základy vzdělání v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Ve školním roce 2014 – 2015 využilo vzdělávací nabídky v hudebním oboru 588, v tanečním 126 a v literárně-dramatickém 22 žáků. 84 zájemců rozvíjelo své nadání v oboru výtvarném. Výuku všech výše uvedených žáků zajišťovalo 42 pedagogů s celkovými úvazky 31,813. Vedle pedagogických pracovníků ve škole pracovalo 6 provozních zaměstnanců s celkovými úvazky 3,625.

            Materiálně technické zajištění školy je na vyhovující úrovni. Stávající hudební nástroje jsou udržovány v dobrém technickém stavu a dle potřeby jsou nakupovány nové. V návaznosti na přesídlení školy do zrekonstruovaného objektu ve Školské ulici mají pedagogové možnost využívat moderní učební pomůcky (PC v každé učebně, audio techniku, osvětlovací techniku, interaktivní tabule, tablety,…). Škola je vybavena také potřebnou technikou nutnou pro zabezpečení administrativy školy (PC, kopírky, tiskárny,…). V podrobnostech o zřizování, rušení, organizaci, podmínkách, průběhu a délce studia, hodnocení a klasifikaci, výši příspěvku a způsobu úhrady nákladů spojených s výukou se řídí vyhláškou MŠMT č. 71 ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

Výuka žáků probíhá v Zábřehu, Štítech, Jedlí, Olšanech, Bušíně a Postřelmově. Podmínky na pracovištích mimo Zábřeh lze charakterizovat jako vyhovující. Ve Štítech je pro výuku k dispozici druhé podlaží budovy, které má škola pronajaté od města Štíty, v ostatních místech poskytovaného vzdělávání probíhá výuka v prostorách tamních ZŠ.

V únoru 2015 došlo k dlouho očekávané změně sídla školy v Zábřeze, která se přestěhovala do zrekonstruovaného objektu ve Školské ulici. Díky dostatečné kapacitě mohou být všechny obory vyučovány v jedné budově, což s sebou přináší ideální podmínky pro jejich vzájemnou spolupráci. Škola má k dispozici dostatečný počet učeben pro hudební obor, koncertní sál, zkušebnu pro orchestr a komorní soubory, která může být díky svým akustickým parametrům využívána také jako nahrávací studio, odbornou učebnu pro výuku hudební teorie, která umožňuje realizovat i pohybovou výchovu a hudebně rytmické hry.

Výtvarný obor má k dispozicí dva výtvarné ateliéry a keramickou dílnu, které jsou dispozičně situovány do podkroví. Naopak do prvního podlaží je situován baletní sál, který je vybaven zrcadly, madly a speciální podlahovou krytinou. Pro žáky literárně dramatického oboru je k dispozici učebna, která je vybavena potřebným inventářem. Samozřejmostí je i dostatečný prostor pro zázemí jednotlivých oborů (sklady, archívy, šatny, atp.)

Zrekonstruovaný objekt zajistil velmi dobré technické a prostorové podmínky pro vzdělávání žáků ve všech oborech a umožní do budoucna naplňovat vize vedení školy a pedagogického sboru.