Historie

Základní umělecká škola Zábřeh byla založena 1. ledna 1946. V roce 1948 vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků škola přesídlila ze svého dosavadního působiště na Gymnáziu do budovy bývalé obecné školy ve Farní ulici, kde sídlí dodnes. V roce 1951 byly otevřeny pobočky školy v Mohelnici a Lošticích, které se později osamostatnily. K významné změně dochází v roce 1963, kdy se na škole otvírá obor výtvarný, a o pět roků později ( v roce 1968 ) obor taneční.

Na počátku 70. let dochází k velkému rozvoji školy, a ta se stává důležitou součástí kulturního života nejen Zábřežska, ale celého regionu Šumperska a Jesenicka. Obzvláště významné místo na veřejnosti zaujímá žákovský dechový orchestr, který se posléze stává hlavním motivačním prvkem pro uspořádání patnácti ročníků festivalů mládežnických dechových hudeb. Vedle dechového orchestru byla ZUŠ zřizovatelem symfonického orchestru města, jenž později přešel pod správu Spojeného závodního klubu ( dnešní Zábřežská kulturní s.r.o.). K významným aktivitám tohoto období je nutné zařadit i založení Kruhu přátel hudby.

Velký zájem ze strany veřejnosti o studium na ZUŠ, který se projevil v 80. letech (viz. graf – Přehled vývoje počtu žáků od školního roku 1979/1980 ), a nutnost zabezpečit pro všechny vyučované obory důstojné pracovní podmínky, postavily vedení školy a zástupce města před úkol vyřešit otázku rozšíření kapacity školy. Úprava budovy na Sušilově ulici, která proběhla koncem 80.let, znamenala pouze určité zlepšení situace a zažehnání neudržitelného stavu.

V současnosti je ve škole vyučován obor hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický.

V hudebním oboru si žáci mohou vybrat studium hry na klavír, keyboard, akordeon, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, lesní roh, tubu, bicí či zpěv. Všichni žáci mají možnost od vyšších ročníků navštěvovat komorní soubory, taneční orchestr – Junior Big band nebo školní Dechový orchestr.

V tanečním oboru nabízíme možnost získávání základů klasického, lidového, moderního a scénického tance.

Výtvarný obor umožňuje zájemcům rozvíjet své výtvarné nadání pomocí výtvarných technik – kresba, malba, grafika, modelování a dekorativní činnost. Pro zájemce otvíráme i specializované třídy na modelování. Ve druhém stupni studia mají žáci možnost seznámit se s teorií umění. Pro žáky MŠ, ZŠ a studenty dalších škol nabízíme ukázkové práce ve výtvarném oboru v dopoledních hodinách.

V literárně dramatickém oboru si děti osvojují základy dramatického projevu i dětského přednesu, učí se zacházet s vlastním tělem, dechem, hlasem a výrazem. Navíc zde také dochází k propojování, inspirování a vzájemnému doplňování s ostatními obory, které se na naší škole vyučují. Pozitivní vliv u dětí, které se takto dostávají do aktivnímu kontaktu s dramatickou výchovou, se velmi brzy projevuje zejména zlepšením v oblasti verbální i neverbální komunikace a v rozvoji vlastní literární tvorby.

S výsledky práce žáků školy se veřejnost setkává na mnoha koncertech a výtvarných výstavách. K samozřejmostem patří účast žáků na soutěžích, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. O kvalitní práci pedagogů svědčí i úspěšnost našich absolventů při přijímacích zkouškách na vyšší typy škol uměleckého zaměření. Mnoho bývalých žáků školy působí v profesionálních orchestrech a komorních souborech nebo vyučuje na školách uměleckého zaměření. Někteří absolventi se po ukončení studií vracejí a dnes ve škole působí jako pedagogové.

Od roku 1990 v Zábřeze probíhá vyučování žáků ve dvou budovách na Farní a Sušilově ulici. Ke škole patří i MPV (pobočky) ve Štítech a třídy v Jedlí, Bušíně, Olšanech a Postřelmově.

V únoru 2015 došlo k dlouho očekávané změně sídla školy v Zábřeze, která se přestěhovala do zrekonstruovaného objektu ve Školské ulici. Díky dostatečné kapacitě mohou být všechny obory vyučovány v jedné budově, což s sebou přináší ideální podmínky pro jejich vzájemnou spolupráci.