Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ Zábřeh je otevřen všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, učí děti hledat, co říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak se vyjádřit. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých. Nadaným žákům poskytuje získávání hlubších znalostí a dovedností a podle požadavku je individuálně připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, technické – architektura). Při této přípravě žáků je zapotřebí vědomá a oboustranná spolupráce, podpora ze strany rodičů a v neposlední řadě soustavná domácí příprava.

Během studia se snažíme rozvíjet výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Žáka učíme vnímat podněty, přemýšlet o nich a on jim potom dává tvar i podobu, zaujímá vlastní stanovisko a pohled na dané téma a myšlenku v projektové i v tzv. klasické výuce. Pokouší se sledovat více než jednu cestu při ztvárnění myšlenky nebo problému a široce vyčerpat zvolenou tematiku. V úzké vazbě s touto náplní výuky je poznávání výrazových možností jednotlivých technik a zkoumání možností výtvarného sdělení osobitým způsobem.

Výtvarný obor poskytuje uvolněnější atmosféru, menší tlak na žáka; vytváří prostor pro sebevyjádření a zároveň naplnění ambicí. Důraz je kladen na osobnost žáka a výchovu k sebekázni.

Každoročně se výtvarný obor prezentuje výstavami projektů, na kterých žáci průběžně pracovali po celý školní rok.

V závěru studia by žáci měli samostatně a cíleně volit materiál i techniku, která bude nejlépe vyhovovat jejich výtvarnému záměru a vyjádření, jehož součástí je i obhajoba své práce.

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně, ve skupině 9 – 15 žáků v základním studiu I. a II. stupně. Hodinovou dotaci jednotlivých předmětů vymezuje učitel. Nově přijatí žáci jsou zařazováni do ročníků podle věku. Toto opatření respektuje mentální zralost dětí, která je podmínkou pro skupinovou spolupráci a pro způsoby motivace žáků při výuce.