Hra na klavír

Výuka hry na klavír představuje v dnešní době, pokud jde o míru jejího zastoupení na základních uměleckých školách,  stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání.

Samotné studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje. Instrumentální dovednost se u klavíru nabývá, podobně jako u ostatních nástrojů, komplexním způsobem, kdy jsou jednotlivé dílčí aspekty klavírní hry postupně propojovány v jeden syntetický celek.

Třebaže klavír patří k nástrojům s pevně daným laděním, je nutné od prvopočátku studia dbát na rozvoj hudebně sluchových dispozic dítěte. Uvědomělé naslouchání je primárním předpokladem pro proniknutí do všech tajů klavírní hry po technické i výrazové stránce. Tvorba tónu v žádném případě nespočívá pouze v mechanickém stisku klávesy, závisí na aktivní vnitřní sluchové představě a specifickém
pocitu při tvorbě tónu.

Sluchová představa úzce souvisí s uvědomováním si zvukových dispozic nástroje. Možnosti klavíru jsou v tomto ohledu velmi bohaté. Klavír je polyfonní nástroj, na němž lze při hře uplatnit široké spektrum artikulačních nuancí a za přispění pedalizace celou paletu hudebně barevných odstínů. Principy frázování a rozlišování druhů úhozu si každý žák osvojuje postupně v návaznosti na své vrozené hudební a
dovednostní dispozice.

Je pochopitelné, že nejvíce času a energie je věnováno ryze dovednostním činnostem, ať už se jedná o klavírní techniku či výrazové aspekty interpretace. Pedagogické působení však zahrnuje i rovinu formování osobnosti žáka – potřeba správných pracovních návyků, pevný režim domácí přípravy, poctivé osobní nasazení při řešení problému, schopnost vypořádat se s novými podněty i výzvami, odpovědnost vůči sobě i kolegům / např. v komorní hře /. Výuka hry na klavír otevírá pedagogovi možnost kultivovat žákovo hudební nitro, probudit sluchově emoční vnímání, učit jej hledat hloubku a krásu na první pohled ne vždy zjevnou, seznamovat  žáka s různými hudebními  obdobími, rozvíjet a tříbit jeho vkus, komunikovat o ryze estetických záležitostech, reagovat na jeho osobnost i názory.

Hudba i samotná hra na klavír tak představuje pro žáka jedinečný  zdroj zážitků, díky nimž můžeme toto studium též nazvat pomyslnou bránou ke klavírnímu, potažmo hudebnímu, umění. Komu se podaří otočit klíčem správným směrem, bude sklízet ovoce po zbytek života.