Literárně-dramatický obor

V Literárně-dramatickém oboru jsou vyučováni žáci od pěti do osmnácti let, kteří mají zájem o tvořivou kolektivní dramaticko-výchovnou práci. Výuka probíhá v přípravném stupni studia, dále pak v navazujícím prvním (sedmiletém) stupni základního studia a ve druhém (čtyřletém) stupni základního studia.

Hlavní náplní výuky je tvořivá dramatická hra, která postupně může přecházet ve volnou improvizaci či etudy. Prostřednictvím hry žáci rozvíjí schopnost koncentrace, fantazii a tvořivost. Pomocí průpravných her a cvičení jsou žáci vedeni k přirozenému a kultivovanému sebevyjádření. Velký prostor je věnován pohybovým, rytmickým, hudebním a hlasovým hrám a cvičením. Žáci se učí pracovat s literárními texty, ale i s vlastními náměty. Postupně jsou seznamováni s různými divadelními technikami. Důležitou součástí výuky je i získávání schopnosti kriticky nahlédnout na výsledky individuální a kolektivní tvorby.

Výuku mohou doplňovat návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů, kulturních památek.

Vzhledem ke komplexnosti oboru je podporována spolupráce oddělení s ostatními obory ZUŠ případně výchovně vzdělávacími zařízeními a kulturními institucemi.

Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru dává žákům i základy pro další odborné studium na školách uměleckého typu.

 

VIDEO – LDO SE PŘEDSTAVUJE